خانم "  Venezuela Ivian  " میس ورلد ٢٠١١ هستند ....


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/16156477636932315377.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/09056500491103688146.jpg
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/67080477215400544110.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/32504441917229815495.jpg

این خانم لباس آبیه کنارش رو میبینید ؟
به نظر من اون خشگل تره ...

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/33168516840583636525.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/41062110382590624032.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/73951157811841716305.jpg


این خانمه هم مجریه برنامه اس
که در آخر تاجشو میذاره سر ونس خوشگله !http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/40395177986927906965.jpg